Ny innovasjonsveiviser fra Helsedirektoratet kommer høst 2017

I dag har blant USHT Møre og Romsdal og Ålesund kommune, representert av Cecilie Campbell, deltatt på nok en workshop rundt den nye innovasjonsveiviseren som helsedirektoratet skal lansere i løpet av høsten. Spennende diskusjoner og høyt engasjement. Vi er spente på resultatet!

| Legg igjen en kommentar

Invitasjon til Læringsnettverk – Velferdsteknologiens ABC

Fylkesmannen og USHT inviterer alle kommunene i Møre og Romsdal til læringsnettverk basert på opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC. USHT vil lede fire geografisk inndelte nettverk, med tre samlinger i hvert nettverk. Hver kommune kan delta med et tverrfaglig team på tre til fem personer. Disse skal så sørge for opplæring i egen kommune.

Oppstartssamlinger i nettverkene blir (med forbehold om endringer):

19. september i Kristiansund
3. oktober i Molde
6. oktober i Ålesund
10. oktober Søre Sunnmøre

Det ble sendt ut invitasjonsbrev og plan for gjennomføring og påmelding til alle kommunene i juni. Du finner informasjonen også her: ABC 2017

NB! Frist for påmelding er 15. august

 

 

| Legg igjen en kommentar

Invitasjon til erfaringsutveksling på omsorgskonferansen » Godt å leve heile livet» i Molde 4. og 5. oktober 2017.

Det foregår mye spennende utviklingsarbeid i helse- og omsorgstjenestene i Møre og Romsdal. Alle kommunene inviteres nå til å dele erfaringer fra sine prosjekter ved å stille ut poster/ rullup/ brosjyrer på standplass på årets omsorgskonferanse.

Prosjektet trenger ikke å være avsluttet, og det kan være erfaringer fra små eller store prosjekter/ utviklingsarbeid som presenteres. Fortell gjerne om målet med prosjektet, utfordringer, hva har lykkes mm.

Fylkesmannen stimulerer kommunene til å delta med stand ved å dekke kr. 2000,- for utgifter til å lager poster, brosjyrer mm. I tillegg vil Fylkesmannen også dekke dagpakke for inntil to personer for den dagen kommunen deltar på stand.

Informasjonsbrev og søknadsskjema er sendt til alle kommuner.

Invitasjon stand Omsorgskonferansen 04.-05.10.17

NB! Søknadsfrist er 01.09.17

 

| Legg igjen en kommentar

Pilot-treff på Smøla 29. juni

USHT deltok på «Pilot-treff» på Smøla 29.juni. Kristiansund kommune og Smøla kommune er pilotkommuner for Helsedirektoratets satsinger på henholdsvis Trygghetsstandarder i sykehjem og Pasient- og brukersikker kommune.

Trygghetsstandarden er et felles rammeverktøy for sykehjem og kommuner hvor målet er å redusere uønsket variasjon i opplevd kvalitet for pasienter og pårørende. Innholdet i verktøyet som er under pilotering tom medio 2018 er ledelse, struktur og prosess, kunnskapsbasert praksis (med fokus på ernæring, aktiv og meningsfylt hverdag, omsorg ved livets slutt), innovasjon  pasientresultater.

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 har som mål å utvikle konseptet «pasient- og brukersikker kommune», som skal sikre systematisk og vedvarende arbeid med pasient- og brukersikkerhet på alle nivå i kommunal helse- og omsorgstjeneste, fra kommuneledelsen til de som jobber tett på pasienter og brukere hver dag. Sentrale faktorene for å lykkes med å skape varige strukturer for forbedring i en organisasjon er ledelsesforankring, åpenhetskultur, brukermedvirkning, organisatoriske strukturer, forbedringskompetanse og engasjement hos de ansatte. I pilotprosjektet jobbes det derfor på en helthetlig måte for å ivareta alle disse dimensjonene.

Et team fra Bergan sykehjem i Kristiansund (avdelingssykepleier Britt Helen Vikhals, avdelingssykepleier Heidi Mæle Lesund og fagansvarlig for sykehjem Bill Tomelthy) besøkte forbedringsteam ved Smøla Sykehjem (enhetsleder Inger Lise Lervik, avdelingsleder Synnøve J. Gulla og fagsykepleier Iselin). Under besøket var det en ivrig dialog og erfaringsdeling omkring forbedringsarbeidet som foregår i de to kommunene- og begge teamene fikk praktiske tips og råd fra hverandre om hva kan bidra til å lykkes med forbedringsarbeid i praksis. Svært verdifullt å reflektere sammen over dette, og alle ser behov for slike erfaringsutvesklinger satt i system. USHT vil bidra til å opprette en slik møtearena.

Teamet fra Kristiansund fikk videre omvisning på de tre avdelingene på Smøla sykehjem, og ble orientert om hvordan de ulike avdelingene jobber med å visualisere risiko og resultat av pågående forbedringsarbeid gjennom måletavler. Tavlemøte som metode er de senere årene utprøvd av flere helseforetak og kommuner som arbeider med pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker, og viser seg å være et nyttig verktøy for å arbeide mer systematisk med å følge opp innsatsområder/ skape en arena for forbedring i en travel, klinisk hverdag. Erfaringene fra Smøla er gode og viser tydelig hvor viktig det er  med lokale tilpasninger etter den enkelte avdelings behov.

Teamet fra Bergan delte bla. sine erfaringer om hvordan de har lykkes med innføring av VIPS- modellen, og hvorfor dette har vært en god modell for å implementere og opprettholde personsentrert omsorg i sykehjemsavdelingene på Bergan. Ukentlige fagmøter hvor en analyserer en konkret pasient- pleier situasjon er et sentralt tiltak i VIPS-modellen hvor pasientperspektivet er sentralt i planlegging og omsorg av dagen.

Mye godt arbeid foregår altså i kommune- og USHT ønsker å bidra med å legge til rette for samarbeid og kunnskaps- og erfaringsdeling mellom alle kommunene i fylket til å dele erfaringer om hva lykkes vi med og ikke. Vi må spille hverandre gode!

 

| Legg igjen en kommentar

Etikk, kvalitet og ledelse

 

KS inviterer til etisk refleksjon og faglig fordypning

 

Samarbeid om etisk kompetanseheving er en systematisk satsing på etikkarbeid i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Mange av dere kjenner arbeidet som har vært gjort i kommunene siden starten i 2007. Fra 2016 videreføres arbeidet som en satsing og knyttes enda tettere opp mot kvalitetsarbeid og fagutvikling i tjenestene.

 

Satsingen har som oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å arbeide for

  • at etisk refleksjon er en naturlig del av helse- og omsorgstjenestenes kontinuerlige forbedringsarbeid og faglige utviklingsarbeid.
  • å spre metoder og verktøy for etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid som er utviklet gjennom prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving.
  • å støtte kommunenes arbeid med å øke kompetansen i håndtering av etiske utfordringer.

 

Høsten 2017 arrangerer KS fire regionale konferanser med tittelen: «Etikk, kvalitet og ledelse». Disse er åpne for alle, og retter seg særlig mot ledere på alle nivåer.

Arrangementet er fra lunsj til lunsj, og vi har med fire spennende og inspirerende foredragsholdere: filosof Henrik Syse, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Anne Hafstad, psykiater Unni Kristiansen fra UnniK og professor Rudi Kirkhaug ved Universitetet i Tromsø.

 

Vi håper dere setter av tiden! Det kommer en invitasjon med program og påmelding når det praktiske rundt arrangementene er på plass.

 

  • Trondheim 18.-19. september
  • Tromsø 10.-11. oktober
  • Bergen 19.-20. oktober
  • Gardermoen 24.-25. oktober

 

Vi ønsker å få en status på etikkarbeidet som gjøres i vårt langstrakte land, og ber derfor om at dere tar dere tid til å fylle ut en kort og enkel Questback.

 

https://response.questback.com/ks/n4gneedhr0

 

Maillisten vår er under bearbeiding. Tips oss gjerne om ressurspersoner som jobber med etikk i kommunehelsetjenesten. Om du ikke lenger ønsker å få mail fra oss, så gi oss beskjed.

 

På vegne av satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving

 

 

Christine Haga Sørlie

 

Koordinator for satsningen «Samarbeid om etisk kompetanseheving» i KS.

Mail: chs@ks.no

Mobilnr: 97112876

 

 

 

 

| Legg igjen en kommentar

Kjekt besøk i Ålesund

Besøk fra USHT Nord Trøndelag 
I dag hadde vi gleden av å få besøk av relativt nyansatte leder i USHT Nord Trøndelag Bjørn Magne Lyngdal. Han ønsket å få med seg noen erfaringer som vi i USHT har gjort oss som Utviklingssenter. Bjørn Magne fikk ved siden av en gjennomgang av av ulike aktiviteter i USHT her i fylket også møte leder i ALV Møre og Romsdal Tone Kirkhorn og medarbeider Bjarne Pareliussen. 

Vi besøkte Prosjektkontoret i postbygget og fikk møte Sven Andre Alvestad som fortalte om erfaringer fra bruk av ulik teknologi knyttet til barn med ulike behov. 

Vi rakk også et besøk i simuleringssenteret ved NTNU og fikk presentasjon av Ronald Båtnes og Helen Berg som har delt stilling mellom USHT og NTNU og har prioritert utvikling av blant annet modell for simulering ute i kommuner og helseforetak 

Bilde over: fra vestre Bjørn Magne Lyngdal , Sven Andre Alvestad og Bjarne Pareliussen 

Fra venstre: Bjørn Magne Lyngdal og Ronald Båtnes

| Legg igjen en kommentar

Nytt veikart for tjenesteinnovasjon under utarbeiding i regi av Helsedirektoratet 

USHT Møre og Romsdal gir sammen med sentrale aktører innspill i prosess knyttet til utarbeidingen. 

Veikartet har behov for noen korrigeringer. Grunnen til at ikke det eksisterende veikartet bare blir justert men blir utviklet på nytt er at KS og Helsedirektoratet ikke har blitt enige om videre utviklingsforløp. 

For Helsedirektoratet er det viktig å skape et operasjonelt, enkelt, nyttig og universelt verktøy som både kommuner og spesialisthelsetjenest kan benytte samt at det kan nyttes mellom tjenestenivåene. 

Erfaringer, faseinndelinger og tankesett vil likevel være viktig å ta med seg i det videre arbeidet dier Helsedirektoratet. 

29 og 30 mai 2017 ble ulike instanser inviterte til samling på Gardermoen for å gi innspill til arbeidet. USHT Møre og Romsdal var representert ved Cecilie Campbell som har en unik erfaring og kompetanse knyttet til tjenesteinnovasjon gjennom blandet annet prosjektet » Jeg kan». 


Foto :  Cecilie Campbell USHT Møre og Romsdal. På bildet ser vi fra venstre Anne Karine Dikle, Sunnås sykehus, Dagne Vaa, Makeing Wales og Kristin Skigeng, Helsedirektoratet. 

| Legg igjen en kommentar