Helsekonferansen 2017

USHT Møre og Romsdal deltar på Helsekonferansen 2017, som arrangeres 11. og 12. mai på Gardermoen. Årets tema er regjeringens arbeid med en ny kvalitetsreform for eldre-   » Leve hele livet». Den skal omhandle de grunnleggende områdene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet konferansen med å understreke målsettingen som er å skape en helsetjeneste for eldre hvor de får dekket sine grunnleggende behov og opplever å mestre livet- uansett hvor de bor. Andre viktige mål med reformen er at pårørende skal slippe å slite seg ut og at ansatte skal kunne bruke kompetansen sin.

Et utvalg av presentasjoner fra dag 1:

20170511_100102

20170511_101531Presentasjon av «Leve hele livet»- prosjektet i Stavanger kommune v/ Kåre Reiten.» Leve hele livet» består av fire delprosjekter som alle har fokus på tidlig oppsporing av sykdom/ funksjonssvikt, forebygging og rehabilitering: helsefremmende og forebyggende tiltak, hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring, velferdsteknologi.

 

20170511_110921Erlend Eliassen, kjøkkensjef på Nygård sykehjem i Sandefjord kommune, forteller om hvordan sykehjemsmat kan være god mat. I Nygård- modellen fokuseres det på tilbakemeldinger fra brukerne, det gjennomføres kostundersøkelser hver uke og ernæringskontakter på avdelingene møtes ukentlig. Individuell tilpasset mat er en vesentlig faktor for god ernæringspraksis, og bidrar til økt livskvalitet og redusert behov for medisin, sier Eliassen.

 

20170511_133536

Ulrik Wisløff, professor og leder av K.G. Jebsen- Senter for hjertetrening, presenterer PAI; personlig aktivitetsintelligens. Det er et NTNU- team som har utviklet dette produktet som konkret forteller hvor mye en person må bevege seg ila en uke for å unngå livsstilssykdommer, basert på individuelle opplysninger om vekt, kjønn, max hjertefrekvens og hvilepuls.

 

20170511_135537Maurtua Vekstgård er et tilbud til hjemmeboende med demens og deres pårørende. Et samarbeid mellom Inderøy kommune og sosiale entrepenører, og som bla. tilbyr Trivselstreff og Pensjonistpensjonatet. Et flott tilbud som ble presentert av Kjerstin Heggdal Grimstad og Ida Stene Tangstad.

 

20170511_154039.jpgKari Annette Os fra USHT i Akershus fokuserte på » hvordan får vi til varige endringer» i sitt innlegg om Fag- og kompetanseutvikling i kommunehelsetjenesten.

Tildeling av pasientsikkerhetspriser for ledere: Bent Høye delte ut prisene. Elin Haug Nygård vant prisen for kommunale helse- og omsorgstjenester. Hun er leder ved Oppsalhjemmet Norlandia, og skiller seg ut ved å ha bygd en solid struktur og jobber systematisk med pasientsikkerhetsarbeid i hele sykehjemmet. Prisen for spesialisthelsetjenesten gikk i år til to menn som har vist stor innsats innen pasientsikkerhet i psykiatrien. Martin Veland er klinikksjef ved Lovisenberg diakonale sykehus, og har klart å redusere bruken av tvangsmidler med over 80 % og klart å holde resultatet over tid. Jo Erling Volle er seksjonsleder ved akutt behandlingsteam på DPS Sunnmøre, og har bla. klart å halvere antall akuttinnleggelser v/ psyk.avd., og dermed spart mange pasienter for belastninger som en slik innleggelse medfører.

 

DAG 2 Utvalgte presentasjoner

Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens Helsetilsyn, informerer om på hvilke områder tilsynsrapporter avdekker svikt i eldreomsorgen i kommunene:

– forebygging og behandling av underernæring

– legemiddelhåndtering- og behandling

– bruk av tvang i strid med regelverket
Status på området Velferdsteknologi; VFT er i økende grad tatt i bruk i kommunene de siste tre årene. Over 200 prosjekter pågår, dobling av aktiviteten, litt over 50 % av kommunene i Norge har VFT- prosjekter. Men tempoet må opp. Nå er det nok utprøving og implementering som gjelder, sier leder for Velferdsteknologiprogrammet, Jan Helge Andersen.

 

stephani

Stephanie Helland (tidligere enhetsleder ved Rokilde Sykehjem, Kristiansund kommune) presenterte arbeidet som hun ledet ved Rokilde sykehjem, og hvor beboere, pårørende og ansatte designet Aktiv omsorg. Brukeropplevelser som ensomhet og liten grad av aktiviteter/ meningsfulle gjøremål i hverdagen kom tydelig frem da pasientene ble spurt. Med bakgrunn i dette så ledelsen ved sykehjemmet et stort behov for frivillig innsats for å gjøre hverdagen mer meningsfull for pasientene og for å avlaste byrden som pårørende og ansatte opplevde. Det ble ansatt en Frivilligkoordinator på sykehjemmet, som koordinerte besøk av frivillige som fikk rollen som Trivselsvenner ved sykehjemmet. Et eksempel på hvor verdifull innsikt man kan få ved å kartlegge og forstå brukerens eksisterende og ikke-erkjente behov. Og hvorav denne kunnskapen kan brukes som grunnlag for utvikling av tjenestetilbudet.

 

siv, erna og bent

Siv Jensen, Erna Solberg og Bent Høye var alle på podiet og snakket om Kvalitetsreformen. Siv Jensen sier som Statsminister Erna Solberg at det er mye god eldreomsorg i Norge, men at forskjellene er for store. Et av målene med denne reformen er å redusere denne uønskede variasjonen i tjenestetilbudet. Siv er også opptatt av at man i eldreomsorgen må fokusere ikke bare på å legge år til livene- men også å legge liv til årene. Erna fokuserer i sin tale bla. på betydningen av kompetanse og hvor viktig det er at helsepersonell og ledere Lærer hele livet. 

Bent Høye avslutter det hele med å gjenta målsettingen med kvalitetsreformen:

  • Bidra til flere gode leveår for pasientene og bidra til egen mestring
  • Bidra til at pårørende slipper å slite seg ut
  • Bidra til et godt fagmiljø for ansatte, og hvor de får brukt sin kompetanse

Høye sier også noe om hva vil skje videre. Regjeringen vil dra ut i kommunene for å finne de riktige grepene. I løpet av våren og høsten blir det arrangert dialogmøter ulike steder i landet, og hvor de søker innspill på hva som er de beste løsningene.

regionale dialogmøte

Er du interessert i å vite mer om reformen Leve hele Livet?

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-reform-skal-gi-eldre-bedre-tjenester/id2541470/

 

 

 

| Legg igjen en kommentar

Etikk, kvalitet og ledelse

 

KS inviterer til etisk refleksjon og faglig fordypning

 

Samarbeid om etisk kompetanseheving er en systematisk satsing på etikkarbeid i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Mange av dere kjenner arbeidet som har vært gjort i kommunene siden starten i 2007. Fra 2016 videreføres arbeidet som en satsing og knyttes enda tettere opp mot kvalitetsarbeid og fagutvikling i tjenestene.

 

Satsingen har som oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å arbeide for

  • at etisk refleksjon er en naturlig del av helse- og omsorgstjenestenes kontinuerlige forbedringsarbeid og faglige utviklingsarbeid.
  • å spre metoder og verktøy for etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid som er utviklet gjennom prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving.
  • å støtte kommunenes arbeid med å øke kompetansen i håndtering av etiske utfordringer.

 

Høsten 2017 arrangerer KS fire regionale konferanser med tittelen: «Etikk, kvalitet og ledelse». Disse er åpne for alle, og retter seg særlig mot ledere på alle nivåer.

Arrangementet er fra lunsj til lunsj, og vi har med fire spennende og inspirerende foredragsholdere: filosof Henrik Syse, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Anne Hafstad, psykiater Unni Kristiansen fra UnniK og professor Rudi Kirkhaug ved Universitetet i Tromsø.

 

Vi håper dere setter av tiden! Det kommer en invitasjon med program og påmelding når det praktiske rundt arrangementene er på plass.

 

  • Trondheim 18.-19. september
  • Tromsø 10.-11. oktober
  • Bergen 19.-20. oktober
  • Gardermoen 24.-25. oktober

 

Vi ønsker å få en status på etikkarbeidet som gjøres i vårt langstrakte land, og ber derfor om at dere tar dere tid til å fylle ut en kort og enkel Questback.

 

https://response.questback.com/ks/n4gneedhr0

 

Maillisten vår er under bearbeiding. Tips oss gjerne om ressurspersoner som jobber med etikk i kommunehelsetjenesten. Om du ikke lenger ønsker å få mail fra oss, så gi oss beskjed.

 

På vegne av satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving

 

 

Christine Haga Sørlie

 

Koordinator for satsningen «Samarbeid om etisk kompetanseheving» i KS.

Mail: chs@ks.no

Mobilnr: 97112876

 

 

 

 

| Legg igjen en kommentar

Kjekt besøk i Ålesund

Besøk fra USHT Nord Trøndelag 
I dag hadde vi gleden av å få besøk av relativt nyansatte leder i USHT Nord Trøndelag Bjørn Magne Lyngdal. Han ønsket å få med seg noen erfaringer som vi i USHT har gjort oss som Utviklingssenter. Bjørn Magne fikk ved siden av en gjennomgang av av ulike aktiviteter i USHT her i fylket også møte leder i ALV Møre og Romsdal Tone Kirkhorn og medarbeider Bjarne Pareliussen. 

Vi besøkte Prosjektkontoret i postbygget og fikk møte Sven Andre Alvestad som fortalte om erfaringer fra bruk av ulik teknologi knyttet til barn med ulike behov. 

Vi rakk også et besøk i simuleringssenteret ved NTNU og fikk presentasjon av Ronald Båtnes og Helen Berg som har delt stilling mellom USHT og NTNU og har prioritert utvikling av blant annet modell for simulering ute i kommuner og helseforetak 

Bilde over: fra vestre Bjørn Magne Lyngdal , Sven Andre Alvestad og Bjarne Pareliussen 

Fra venstre: Bjørn Magne Lyngdal og Ronald Båtnes

| Legg igjen en kommentar

Nytt veikart for tjenesteinnovasjon under utarbeiding i regi av Helsedirektoratet 

USHT Møre og Romsdal gir sammen med sentrale aktører innspill i prosess knyttet til utarbeidingen. 

Veikartet har behov for noen korrigeringer. Grunnen til at ikke det eksisterende veikartet bare blir justert men blir utviklet på nytt er at KS og Helsedirektoratet ikke har blitt enige om videre utviklingsforløp. 

For Helsedirektoratet er det viktig å skape et operasjonelt, enkelt, nyttig og universelt verktøy som både kommuner og spesialisthelsetjenest kan benytte samt at det kan nyttes mellom tjenestenivåene. 

Erfaringer, faseinndelinger og tankesett vil likevel være viktig å ta med seg i det videre arbeidet dier Helsedirektoratet. 

29 og 30 mai 2017 ble ulike instanser inviterte til samling på Gardermoen for å gi innspill til arbeidet. USHT Møre og Romsdal var representert ved Cecilie Campbell som har en unik erfaring og kompetanse knyttet til tjenesteinnovasjon gjennom blandet annet prosjektet » Jeg kan». 


Foto :  Cecilie Campbell USHT Møre og Romsdal. På bildet ser vi fra venstre Anne Karine Dikle, Sunnås sykehus, Dagne Vaa, Makeing Wales og Kristin Skigeng, Helsedirektoratet. 

| Legg igjen en kommentar

Dialogmøte anskaffelse i rådhuset i Ålesund 

Arbeidsgruppe anskaffelse velferdsteknologi inviterer til dialogmøte.

Jonny Indrevåg startet dagen og ønsket alle kommunerepresentanter velkommen. 


Videre presenterte Tor Steffensen fra direktoratet for e- helse nasjonale anbefalinger.


Anbefalinger respondenter 

En anbefaling er at 95% av responser skal gis innen 60minutter, men dette er PR tiden kun anbefaling og ikke etnasjonalt krav. Alle kommuner må sette sine mål ut i fra forsvarlighetskravet. 

Responssenter/tjeneste bør ha bemanning 2+2+2, altså døgnkontinuerlig Og der minst en person har utdanning på bachelornivå, men kommunene kan bestemme hvor disse personene skal stasjoneres enten i et callsenter eller for eksempel ute i hjemmetjenesten. 

Det arbeides med å få til en nasjonal modell  som kan beskrives slik:

 

Og der informasjonsknutepunktet vil være særdeles viktig. 

Videre presenterte Kjetil Løyning Agderregionens imponerende samarbeid med blandet annet velferdsteknologi, der 30 kommuner deltar. 


Atle Betten  fra Kom-ut informerte om satsingen rundt responssenter i Kristiansund. 


Etter presentasjonene fikk alle kommunene speeddate med personene som hadde innlegg og med innkjøpsavelingen i Ålesund. 

| Legg igjen en kommentar

15th World Congress of the European Association for Palliative Care.

USHT Møre og Romsdal deltar på internasjonal palliasjonskonferanse i Madrid 18.- 20. Mai. Konferansen samler omlag 3000 forskere og engasjerte klinikere i fagområdet. Tema for årets konferanse er Progressing Palliative Care. Nyere forskning og eksempler på beste- praksis deles for å gi oss et bilde av dagens situasjon, hvilke utfordringer vi står ovenfor, hvilke muligheter og hvor går veien videre. Tidligere integrering av palliative intervensjoner og fokus på andre diagnosegrupper enn kreftpasienter er i fokus. Spesielt ser man en økende interesse for palliasjon til eldre, multisyke sykehjemspasienter og de spesielle utfordringer som palliasjon til demente pasienter utgjør.

Et utvalg av presentasjoner fra dag 1

PACE-studien har bl.a. sett på prevalensen av bruk av palliative medikamenter (morfin, haldol, midazolam etc.) til pasienter på sykehjem de siste 3 levedager, og forskjeller mellom 6 europeiske land samt kjennetegn hos pasientgruppene. Resultater oppsummeres i bildet under:

Resultatene viser til store forskjeller mellom landene Polen, Italia, Finland, Storbritannia, Belgia og Nederland. I tillegg ser man at pasienter med kreftdiagnose i større grad får disse medikamentene i livets siste fase enn ikke- kreftpasienter. Studien konkluderer med at det er et stort behov for guidelines for palliativ behandling til non-cancer pasienter.

Fra Claudia Bauseweins plenumsforedrag Beyond cancer; challenges and opportunities for Early Palliative Care Engagement. Det estimeres en økning på 25% av antall dødsfall frem mot 2040, og 66 % av de med palliative behov vil være ikke- kreftpasienter. Dette er en pasientgruppe som i dag har mindre tilgang til palliative tjenester og palliativ spesialkompetanse. Behovet for å øke kompetanse og tilpasse tjenestetilbudet i primærhelsetjenesten er dermed svært stort.
Dag 2


Posterpresentasjon ved Lillian Karlsen (USHT Møre og Romsdal), Bente Winsjansen (kreftkoordinator Eide/ Fræna) og Bardo Driller (lege, palliativt team, Helse Møre og Romsdal). Presentasjon av funn fra en befolkningsundersøkelse i 9 kommuner vedrørende preferanser for medbestemmelse og informasjonsbehov ved alvorlig sykdom og begrenset levetid. Undersøkelsen viser bla. at 88 % av respondentene (n= 355) var positive til å delta på forberedende samtaler og 90 % ønsket å få nedtegnet sine preferanser og ønsker/ behov i en Palliativ plan. Studien underbygger i så måte betydningen av arbeidet med å utvikle en standard for en slik  plan som pågår nå i Møre og Romsdal. Følg linken for mer informasjon om Palliativ plan i Møre og Romsdal: https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling

Eli Bjordal presenterer funn fra sin masteroppgave hvor hun undersøkte erfaringene som pårørende til ALS- pasienter med hjemmebehandling opplevde. Hun gjennomførte 9 dybdeintervju med etterlatte i perioden 2014- 2016. Studien viser at pårørende opplever det som en svært stor byrde å være pårørende til en hjemmeboende ALS- pasient. Ved transkribering  og analyse av intervjuene blir 7 områder avdekket som svært belastende for pårørende: sykdommen er svært krevende å forholde seg til, det oppleves svært spesielt å ikke lenger forstå sin egen partner, ens eget liv ble satt på vent, angst for at pasienten skulle bli kvalt, å tenke på pasienten før en selv i hele pasientforløpet, å kjempe mot systemet, det opplevdes som en stor sorg hver gang funksjonsnivået ble svekket.

Posteret er utarbeidet i samarbeid med Bardo Driller fra Forskingsgruppen for alvorlig syke og døende ved Høgskolen i Molde. Funn oppsummert i bildet under. Vi gratulerer Eli og co med å bli kåret til 1 av 3 beste postere i sin kategori Family and Caregivers ( 62 postere i denne kategorien). Fantastisk bra!!

| Legg igjen en kommentar

Seminar om sosiale roboter

I dag hadde USHT sammen med NTNU invitert alle «nær kommuner» til NTNU til et miniseminar der Roboten Pepper ble presentert. Målet med seminaret var å få til samarbeid med kommunene for å søke midler til å utvikle Pepper slik at den kan bli nyttig også for kommunene. Tilstede på seminaret var representanter fra Giske, Skodje og Haram i tillegg til var virksomhetsleder for IKT Sunnmøre, tilstede og representant fra ALV-Møre og Romsdal.Det var studenter fra Institutt for realfag og IKT som demonstrerte Pepper for de fremmøtte, og forskere fra instituttet la frem mer overordnet hva som er mulighetene med en slik robot og hva man ønsker å forske og utvikle videre for Norske forhold.

USHT ser at der er mange spennende muligheter for både ansatte og brukere i helse- og omsorgstjenesten der man kan dra nytte av Pepper, og vil ha en aktiv rolle sammen med aktuell forskningskommune(r).

De fremmøtte fra kommunene var også begeistret (og en smule betatt) av Pepper og var positive til å være med på dette videre.  

Nå blir det spennende å se hvilke kommune(r) som blir med å skrive søknad på forskningsmidler, og om man får søknaden godkjent. USHT gleder seg til det videre arbeidet!

Studentene fra instituttene realfag og IKT demonstrer hvordan Roboten fungerer.


Gunnhild( Giske kommune) tar selfie med Pepper

| Legg igjen en kommentar