Interkommunal fagdag i ernæring i Ålesund

Av Brit Krøvel, UHT Møre og Romsdal

Fagdag om ernæring 20.10. 2016 i Ålesund

Fagdagen var i  i regi av Ålesund kommune og Utviklingssenter  for hjemmetjenester i Møre og Romsdal. 120 personer fra ulike kommuner deltok på samlingen i Ålesund Rådhus.

bilde-publikum-ernaering

Fagdagen hadde tittel « Hva er viktig for deg?»- Et spørsmål som kan forebygge underernæring?

Tema for dagen var:

 • Identifisering, forebygging og behandling av underernæring
 • Dokumentasjon i pasientjournal

Gjennomgående var spørsmålet om hvordan bruker og pårørendeinvolvering kan benyttes for å behandle eller unngå fare for underernæring.

120 personer fra ulike kommuner i Møre og Romsdal deltok på konferansen

scenekant-med-pynt

Scenen var pyntet med kostkofferter produsert  USH iKristiansund og buttoms med innskriften «Hva er viktig for deg» Pynten ble delt ut til stor glede  til ulike kommuner .

ann-elin-stina-og-katrin

Dyktige forelesere var Ann Elin Myklebust ( i midten i bildet) med tema dokumentasjon og Katrine Fiskaa ( til venstre)  med tema knyttet til underernæring og sammen med seg hadde de også Stina Løvoll ( i midten )fra Tine meierier som hadde med seg produkter som er utviklet for bruk ved fare for underernæring.

Det ble invitert til diaog med salen og deltakerne deltok mer enn gjerne i diskusjoner. Ut i fra tilbakemeldinger fra salen kan det virke som at det foregår mye godt arbeid ute i tjenestene nå og at  ernæring har vært satt på dagsorden i stor grad de siste årene. En veldig gledelig utvikling sammen som fortsatt har potensiale!

Som avslutning holdt leder i Utviklingssenter for hjemmetjenester Brit Steinnes Krøvel et innlegg  som beskrev noen fremtidsvyer og hvordan økt samskaping og bruker- og  pårørendeinvolvering  kan påvirke utvikling av tjenestene våre også innen ernæringsområdet.

Publisert i Kurs og konferanser | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Basisikurs i geriatri i Kristiansund

basiskurs-i-geriatri

Over: Deltakere og foredragsholder på basisikurs i geriatri dag 3. 

Over: May-Britt Storjord om livsfortellinger på Basiskurs i geriatri på Høgskolesenteret i Kristiansund.

Aldring og helse- nasjonal kompetansetjeneste arrangerer denne uken basiskurs i geriatri i Kristiansund. 

basiskurs-geriatri-forside

Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal har samarbeidet med Aldring og helse med å tilrettelegge kursdagene ikke minst ved å skaffe dyktige og lokale foredragsholdere;

 • Sykehjemsoverlege Reidun Sveaas, Kristiansund kommune: Geriatri, akutt sykdom hos eldre, sansetap mm
 • PhD-stipendiat Linda Kornstad Nygård, Høgskolen i Molde: Ernæring, mat og måltider
 • Høgskolelektor May-Britt Storjord, Høgskolen i Molde: Livsfortellingsarbeid
 • Fysioterpeut Trude Nordskag og ergoterapeut Irene Stolpnes, Kristiansund kommune: Fallforebyggende arbeid
 • Kreftsykepleier Ole Kristian Gundersen: Omsorg ved livets slutt

Deltakerne kommer fra hele landet, fra Troms i nord og Akershus i sør, og faglig bakgrunn varierer fra miljøarbeidere, sykepleiere og leger.

Basiskurs Geriatri
«Målgruppen for kurset er helsepersonell som arbeider med eldre personer i institusjoner og hjemmebaserte tjenester innen landets kommuner.
Basiskurset i geriatri omfatter innføring i sykdomslære og tverrfaglig gjennomgang av diagnostiske og behandlingsmessige utfordringer. Eksempler på temaer som vil bli gjennomgått er geriatri, atypisk sykdomspresentasjon hos gamle, medikamenter og bivirkninger, fall og delirium. Kurset er lagt opp med forelesninger, diskusjoner og spørsmål i plenum.»

 

 

Publisert i Kurs og konferanser | Merket med , , , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Fiskeprotein og feilmedisinering og forskning

«KAN EN FORSKER LÆRE DEG NOE NYTT PÅ 10 MINUTTER?»

Dette var overskriften på Høgskolen i Molde sine forskningsdager høsten 2016.

Én forsker,– én mikrofon og 10 minutter. Det var essensen da  5 forskere gikk på scenen i løpet av forskningsdagene, og kunnskap ble presentert på stand-up vis.

I tillegg har det blitt publisert flere kronikker, alt tilgjengelig på Panorama sine sider.

Fiskeprotein

Se blant annet:

Linda Kornstad Nygård, PhD-stipendiat i ernæring snakke om fiskeprotein.

Linda Kornstad Nygård.png

Feilmedisinering

Linda Kornstad Nygård har også bidratt med en kronikk om feilmedisinering sammen med Elfrid Måløy og Trude Eines:

«Hva gjør vi med feilmedisinering?»

Kronikken, som  også er publisert i Tidens Krav og Romsdals Budstikke handler det å flytte fokus på «menneskelig feil» til feil i systemet.

«Rett medisinering innebærer at helsepersonell gir medisiner til pasienten etter følgende prinsipp: Rett pasient, riktig legemiddel, rett dose, rett mengde, riktig legemiddelform, på rett måte, rett informasjon og til rett tid. Dette høres enkelt og greit ut, men det krever konsentrasjon, et godt utviklet system og nødvendig kunnskap.»

Hele kronikken er tilgjengelig på Panorama.no

 

 

 

 

| Legg igjen en kommentar

Smittevernkonferanse i Molde 17. og 18. oktober

Helsedirektoratet arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal konferanse i smittevern.

Utviklingssenteret gjengir utvalgte deler av programmet- følg med for fortløpende oppdatering.

Den nye håndhygieneveilederen

Mette Fagernes, seniorrådgiver i Nasjonalt folkehelseinstitutt orienterte om den nye veilederen for håndhygiene.

Veilederen foreligger nå i pdf-format og blir publisert som e-bok i november.

forside-veileder-handhygiene

Veilederen bygger på WHO sine anbefalinger og på oppsummert forskning.

5-7 % av til enhver tid inneliggende pasienter i sykehus har til enhver tid helsetjenesterelaterte infeksjoner «HAI»

 • Håndhygiene er det viktigste enkeltstående smitteverntiltak
 • Bare 50 % utføres når det bør
 • 12 % slik det bør

Veilederen søker å formidle denne viktig kunnskap på en forenklet måte slik at informasjonen enkelt kan omsettes til praktisk handling.

Det opereres med begrepet soner;

 • pasientsone
 • helsetjenestesone

Det er overgangen mellom disse sonene som er mest sårbare for smitteoverføring.

5.mai er verdens håndhygienedag, og dagen brukes som en ekstra påminnelse for å framheve viktigheten av riktig håndhygiene. Folkehelseinstituttet utleverer gratis materiell både til helseforetak og kommunehelsetjenester som deltar i markeringen.

Se filmen:

 

Den usynlige utfordringen from Folkehelseinstituttet on Vimeo.

NOIS-PIAH

Presentasjon ved seniorrådgiver Horst Bentele, Folkehelseinstitutt

NOIS= Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner

Ved innlogging og registrering av prevalensdata i PIAH-nett får sykehjemmet eller sykehuset umiddelbar over egen status.

nois-piah

Helsetjenestene skal redusere antibiotikabruk med 30 % innen 2020.

Les statistikk fra sykehjem våren 2016

forekomst-antibiotikabruk-i-sykehjem-varen-2016

MRSA- spredning i Norge, en epidemiologisk kartlegging.

Presentasjon av Arnold Masoval-Jensen, seniorrådgiver Helse Møre og Romsdal HF.

Nasjonal MRSA-veileder. 

mrsa-veileder-forsiden

MRSA er meldepliktig i registeret for smittsomme sykdommer- MSIS. 

«Blant land som overvåker MRSA, har Norge sammen med Island den laveste forekomsten av MRSA i verden. I de fleste andre land i Europa er andelen over 20%, i andre verdensdeler ofte over 50%, mens i Norge er andelen under 1%. Økt reisevirksomhet – og da særlig økt kontakt med utenlandske sykehus for helsearbeidere og pasienter – øker smittepresset mot Norge og norske helseinstitusjoner.

I Norge ønsker man å unngå at MRSA spres i sykehus. Man ønsker også å unngå MRSA i sykehjem, i hjemmetjenesten og hos personer som er i kontakt med disse helsetjenestene. Mistenkte tilfeller undersøkes og på sykehus isoleres de. Infiserte personer behandles, og kolonisering forsøkes sanert. Smitteoppsporing foretas rundt hvert tilfelle i helseinstitusjoner og er anbefalt i private hjem dersom det er sannsynlig at bakteriene kan spres videre til helseinstitusjoner. En rekke tiltak iverksettes for å hindre videre spredning på helseinstitusjonen. Et annet viktig element i arbeidet er å være restriktiv i bruk av antibiotika. Utenfor sykehus og sykehjem utgjør MRSA et svært lite helseproblem og vil sjelden forårsake større problemer enn andre stafylokokker.» Kilde: Folkehelseinstituttet

En framtid uten antibiotika? Film fra forskningsdagene 2015

 

LA-MRSA

Presentasjon av Marianne Aas Halse, Landbruksavdelinga Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Mattilsynet har i to år hatt et nasjonalt overvåkningsprogram for den husdyrassosierte, antibiotikaresistente bakterien LA- MRSA* hos svin. Hensikten er å begrense utbredelsen av varianter som er av folkehelsemessig betydning. Overordnet målsetting er å holde norsk svinepopulasjon fri for MRSA og på den måten unngå smitte til mennesker. Overvåkningens formål er derfor å identifisere MRSA-positive besetninger med tanke på sanering

Om overvåkingsprogrammet for MRSA på svin.

*»LA-MRSA er forkortelse for livestock-associated (dyreassosiert) MRSA. Dette er en spesiell variant av MRSA (CC398), som de siste årene er påvist hos produksjonsdyr, særlig hos griser, i mange land. LA-MRSA kan vokse på slimhinnene hos friske griser. LA-MRSA kan smitte mellom dyrene, fra dyr til mennesker, fra mennesker til dyr og mellom mennesker.» Kilde: Mattilsynet

Matbåren smitteutbrudd

Ved Erik Wahl, veterinær i Mattilsynet.

Presentasjon av 3 reelle scenarioer for smitteutbrudd

 1. Skolelever på sykkeltur syke av drikkevann på Frøya (Kilde: Hitra-Frøya)
 2. Matforgiftet etter restaurantbesøk (Kilde: Adressa.no)
 3. Barnehageavdeling stengt etter smitte (Kilde:Adressa.no)

Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Helsestasjonen i Volda ved Ellen M Synnes og Ann-Elin Lillebø

veileder-for-helsetjenestetilbudet-til-asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente

Helsestasjonen har foretatt en intervjustudie i prosjektet «Seksuell helse». Prosjektet er støttet av fylkesmannen i Møre og Romsdal. Fokuset på undersøkelsen var familieplanlegging og prevensjon for flyktninger og asylsøkere.

 

Smittevernkonferansen- dag 2

Influensa hos sykehjemsbeboer

Presentasjon ved seniorrådgiver Horst Bentele, Folkehelseinstitutt

Ca 1000 personer dør årlig av influensa i Norge. I høyrisikogruppen er små barn og gamle med underliggende sykdom.

Undersøkelse om forekomst av influensavaksinasjon i Norge 2015.

 • 15 sykehjem besvarte undersøkelsen i Møre og Romsdal- kun 8 av vel 900 helsepersonell tilknyttet disse institusjonene var vaksinert.

WHO anbefaler at alle som har pasientkontakt blir vaksinert både for å beskytte pasientene og for å beskytte seg selv.

 • Pasienter i sykehjem er i risikogruppen
 • Kampanjer har effekt. Som å bære buttons med teksten;  «Jeg er vaksinert». 
 • vaksinen virker best på de som i utgangspunktet er friske. Syke eldre responderer dårlig, derfor må smittekildene reduseres (ansatte og besøkende)
 • Vaksinene må være gratis og lett tilgjengelige
 • vaksinasjon gir ferre sykehusinnleggelser og lavere mortalitet
 • Vaksinen har sjeldent og få bivirkninger

Varslingsplikt ved mistanke om sykdomsutbrudd i sykehjem/ helseinstitusjoner- gjelder også influensa og norovirus! Vesuv.no

 

«Multiresistente bakterier – en trussel for kommunen?»

 • Sterk økning av multiresistente bakterier i verden- også i Norge og Norden
 • Både forekomst av MRSA-infeksjoner og av MRSA-bærere stigende

mrsa-kart-europa

Smitte med MRSA

 • Smittekilder- bærere uten symptomer
 • Helsepersonell testes før påbegynt arbeidsforhold i norske helseinstitusjoner
 • Helsepersonell bør testes jevnlig
 • smittemåte- kontaktsmitte
 • OBS- MRSA fester seg på støvpartikler
 • Pasientjournal skal merkes!
 • Eget rom med eget toalett/ bad- basale smittevernrutiner
 • Pasienten beveger seg fritt i avdelingen (men ikke selvbetjent matservering)
 • Obs- riktig håndhygiene!

MRSA i sykehjem – les kap. 5 i veiledere

 

Økt antall asylsøkere og smittevern

Ved Trude Margrete Arnesen, Folkehelseinstituttet

Ingen vesenforskjell på bakterieflora på asylsøkere enn på andre reisende, men større risiko for utbrudd pga trangboddhet

Tuberkulose – veileder fra Folkehelseinstituttet

Antall tilfeller går ned på verdensbasis- men antall resistente stammer går opp

tb-2013

 

Se hele presentasjonen

sporing-av-tuberkulose

 

Handlingsplan for redusert antibiotikabruk

– 30 % reduksjon av antibiotika innen 2020

Sigurd Høye, Antibiotikasenteret for primærmedisin

Anbefales (film): Evolution of bacteria Harvard medical school

Ikke bare bakterier utvikler resistens mot behandling, men også pasienten selv kan utvikle en tendens til å økt tendens til å være bærere av resistente bakterier.

Forekomst av antibiotikabehandling l i Norge sammenlignet med mange andre land, men ikke lavest* Møre og Romsdal ligger på landsgjennomsnittet, men variasjonene er relativt store innad i fylket.

antibiotikabruk-europa

*Statistisk oversikt over forbruk av antibiotika viser at Norge bruker mer Hiprex enn andre land, et medikament som ikke er resistensdrivende. Diskusjon om det i heletatt bør klassifiseres under J i ATC-registeret.

Utvikling av resistens i sykehus, forskriving av antiobiotika i primærhelsetjenesten- og i hovedsak ved luftveisinfeksjoner.

Hvordan redusere?

«Alle» har luftveisinfeksjon i løpet av året og 25 % oppsøker lege (ikke nødvendigvis de sykeste) Antibiotika forskrives i tilfeller der det ikke er nødvendig fordi;

 • press fra pasientene
 • usikkerhet hos legen – mangler diagnostiske hjelpemilder

De som fordkriver ofte «høyforskriverne» – skriver oftest ut bredspektret antibiotika.

Les presentasjon av handlingsplanen fra Folkehelseinstituttet

antibiotikabruk-fh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert i Kurs og konferanser | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Nyhetsbrev fra Kompetansesenter lindrende behandling Midt-Norge

kompetansesenter-lindrende-behandling-nyhetsbrev-03-2016

skjermdump-nyhetsbrev-fra-kompetansesenter-i-lindrende-behandling-midt-norge-nr-3-2016

 

| Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Temakurs; velferdsteknologi og kognitiv svikt

temakurs-vft-demens

invitasjon-veldferdsteknologi-15-mars-2017

| Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Tilskudd til oppfølging etter demensdiagnose

OBS- Søknadsfrist 4.november!

Fra Berit Grønnestad,  Helsedirektoratet:

«Et sentralt tiltak i Demensplan 2020 er at personer med demens og deres pårørende skal gis systematisk oppfølging etter diagnose og gjennom sykdomsforløpet. Ved en demensdiagnose skal man ikke overlates til seg selv, men få informasjon og tilbud om «rett» tiltak eller tjeneste til «rett tid».

Nå kan kommuner søke om tilskudd til utviklingsprosjekter om systematisk oppfølging.

Som dere vil se av utlysningsteksten ser vi gjerne at kommunene samarbeider med et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester eller Nasjonalforeningen for folkehelsen.»

Les om tilskuddet på Helsedirektoratets nettsider. 

Les om regelverk for tilskuddet.

demens

Kilde: pixabay

 

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar